Evaluaties

Evalueren gebeurt op onze academie

- op een gedifferentieerde manier
- op verschillende tijdstippen
- in verschillende contexten waaronder zelfevaluatie
- door verschillende actoren

Download hier onze evaluatiecriteria van de eerste en tweede graad, derde graad en vierde graad.

Tijdens klassikale toonmomenten en gesprekken leren studenten hun eigen werk en dat van de anderen op een constructieve manier bespreken en evalueren. Procesevaluatie maakt daar een belangrijk deel van uit. Gerichte individuele feedback-gesprekken over het proces en/of over het resultaat tijdens de lessen moeten zorgen voor een effectief onderwijsleerproces.

In de eerste en de tweede graad wordt er gewerkt met een zelfevaluatie-fiche. De leerkracht schrijft nadien de feedback bij op de fiche. In de derde graad wordt er op dezelfde manier te werk gegaan alleen gaat de leerkracht nog meer in gesprek met elke leerling over zijn / haar proces. Voor de leerlingen die afstuderen in de derde graad wordt een jurymoment voorzien in januari. De leerkrachten geven dan feedback op de aftudeerprojecten. Ook in juni worden de projecten voorgelegd aan een jury en krijgen de leerlingen de kans om hun eindwerken te verdedigen.

Voor de leerlingen van de vierde graad worden er twee maal per jaar individuele evaluatiegesprekken gehouden tijdens verplichte, aangekondigde evaluatiemomenten. Aan de hand van een schriftelijk verslag wordt voor de student in beeld gebracht wat hij/zij gerealiseerd heeft en welke vervolgstappen hij/zij nog moet nemen. De rapportering is geen doel op zich, het is vooral een middel om de communicatie met betrekking tot het leerproces van de student te bevorderen en andere actoren te informeren, het gesprek tussen de student en de docent(en) staat centraal. Aan de hand van een door de academie opgestelde evaluatiefiche waarbij gewerkt wordt met een waarderingsschaal, noteren zowel de leerlingen als de docenten de pluspunten en werkpunten.

Elk atelier van de vierde graad houdt zo een halfjaarlijkse evaluatie in het voorjaar en een eindevaluatie in juni. De halfjaarlijkse evaluatie gebeurt door de vakleerkrachten/jurymoment in een individueel gesprek met elke student. Ook de eindevaluatie in juni bestaat uit een jurymoment met externe juryleden in een individueel gesprek met de student. De evaluatiefiche en de leerplandoelen worden met de studenten besproken voorafgaand aan de individuele evaluatiegesprekken.

Studenten die afstuderen in Graad 4 presenteren hun werk aan een externe jury. De student is, indien mogelijk, aanwezig bij de jurering. De jury gaat in gesprek met de student waarbij die zijn/haar werk kan toelichten. De jury bepaalt of een student die Graad 4 afsluit toegang krijgt tot specialisatie binnen die discipline. Voor studenten die les volgen in een andere discipline, voor studenten die later doorstromen en voor niet-SASK studenten Turnhout worden intakegesprekken georganiseerd met de betrokken docenten.